วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นายยุทธศาสตร์ ทิวาพัฒน์
คบ.2 สังคมศึกษา
รหัสนักศึกษา 534110012
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี